ImageNameSummary
Cứng PU

KTP – PC – 01 được thiết kế như là một loại cứng PU với thành phần Poly – isocyanate. Đây là phần B trong thành phần sơn PU 2 thành phần. Sản phẩm sử dụng cho tất cả hệ sơn lót bao gồm lót trong và lót màu, hệ sơn bóng trong và bóng màu trong nhà. Không sử dụng cho hệ sơn bóng trắng.

Cứng PU bóng trắng

KTP – PCN – 02 được thiết kế như là một loại cứng PU với thành phần Poly – isocyanate nhanh khô, độ bóng thấp và chống ngã vàng. Đây là phần B trong thành phần sơn PU 2 thành phần. Ứng dụng cho sơn bóng trắng trong nhà.

Cứng PU bóng trắng 90

KTP – PCN – 03 được thiết kế như là một loại cứng PU với thành phần Poly – isocyanate nhanh khô, độ bóng thấp và chống ngã vàng. Đây là phần B trong thành phần sơn PU 2 thành phần. Ứng dụng cho sơn bóng trắng trong nhà.

Cứng PU ngoài trời

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Dầu bóng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Dầu lót

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Dầu màu

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Epoxy lót trong

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Epoxy lót xám

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Lấp ghim gỗ

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC bóng trắng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC bóng trắng chậm ngã vàng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC bóng trong 05s

KTP – NB – XK – 05 được thiết kế như là một loại sơn NC bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC bóng trong chậm ngã vàng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC bóng trong XX

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC lót trắng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC lót trong

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC lót trong

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

NC lót trong chậm ngã vàng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

PU 1K bóng trắng

KTP – PTB – TPA – XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

PU 1K bóng trong

KTP – PB – TPA – XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

PU bóng trắng 90

KTP – PTB – N – 90 được thiết kế như là một loại sơn PU bóng trắng có độ phủ cao, độ láng mặt cao, độ cứng cao và chống trầy tốt. Sản phẩm sử dụng cho các sản phẩm bóng cao cần đánh bóng.

PU bóng trắng men

KTP – PTB – NM – 90 được thiết kế như là một loại sơn PU bóng trắng có độ phủ cao, độ láng mặt cao, độ cứng cao và chống trầy tốt. Sản phẩm sử dụng cho các sản phẩm bóng cao không cần đánh bóng.

PU bóng trắng ngoài trời

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

PU bóng trắng XX

KTP – PTB – N – XX được thiết kế như là một loại sơn PU bóng trắng có độ phủ cao, độ láng mặt cao, độ cứng cao và chống trầy tốt.

PU bóng trong 90

KTP – PB – N – 90 được thiết kế như là một loại sơn PU bóng trong có độ cứng cao, độ láng mặt cao, nhanh khô.

PU bóng trong ngoài trời

KTP – PLO 01 được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

PU bóng trong XX

KTP – PB – N – XX được thiết kế như là một loại sơn PU bóng trong có độ cứng cao, độ láng mặt cao, nhanh khô.

PU lót trắng

KTP – PTL – 01 được thiết kế như là một loại sơn PU lót trắng độ phủ cao, căng mặt, nhanh khô, dễ chà nhám và bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu gỗ. Được sử dụng làm lớp sơn lót cho các sản phẩm bóng PU màu.

PU lót trắng ngoài trời

KTP – PLO 01 được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

PU lót trong

KTP – PL – 01 được thiết kế như một loại sơn PU lót trong hàm lượng rắn cao, độ nhớt thấp, có độ trong suốt cao, nhanh khô và dễ chà nhám.

PU lót trong ngoài trời

KTP – PLO 01 được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Sơn bóng trắng 1K XX

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Sơn bóng vinyl

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Sơn lót giàu kẽm

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Sơn lót PU 1K đa dụng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Sơn lót vinyl

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.